Programi nadzora radioaktivnosti

Nadzor splošne kontaminacije v okolju

Z letom 1961 je bila vzpostavljena prva mreža za nadzor radioaktivnosti v okolju, s čimer je bilo pokrito obdobje najbolj intenzivnih jedrskih poskusov ZDA in SZ (1961-1962).

Več o tem

Program nadzora v Sloveniji je bil v šestdesetih in sedemdesetih letih zasnovan pretežno na indikatorskih meritvah (skupna beta aktivnost vzorcev zraka, dnevnih in mesečnih padavin, rek, pitne vode iz kapnic in vodovoda). Od specifičnih radionuklidov sta se merila le 90Sr v prehrambeni verigi in 137Cs v padavinah in hrani.

Z uvedbo metode visoko ločljivostne spektrometrije gama v program monitoringa radioaktivnosti se je težišče nadzora meritev premaknilo v prid specifičnih meritev, to je v določevanje koncentracij posameznih radionuklidov v okolju. To je pomenilo kvaliteten preskok pri vrednotenju podatkov, saj je bilo omogočeno ocenjevanje izpostavljenosti posameznikov iz prebivalstva.

Nadzor obratovanja jedrskih in sevalnih objektov v okolju

Vsak od zgoraj navedenih objektov zahteva svoj program nadzora, ki ima skupne elemente nadzora, vendar pa se obseg monitoringa bistveno razlikuje za vsak objekt posebej, odvisno od izpuščenih aktivnosti in vrste radionuklidov ter pomembnosti prenosnih poti razširjanja radionuklidov v okolje.

Več o tem

Monitoring radioaktivnosti v okolju Nuklearne elektrarne Krško obsega sprotni nadzor plinastih in tekočinskih izpustov. NEK stalno izpušča aktivacijske in cepitvene radionuklide (58Co, 60Co, 54Mn, 55Fe oziroma 134Cs, 137Cs, 90Sr, 110mAg), žlahtne pline (41Ar, 133Xe, 135Xe), izotope joda (131I), tritija 3H in 14C. NEK sama nadzoruje izpuščene aktivnosti. URSJV je leta 2008 sama vzpostavila neodvisni nadzor nad izpusti.

Iz raziskovalnega reaktorja se med obratovanjem sprošča žlahtni plin 41Ar. Tekočinski radioaktivni izpusti prihajajo iz povezanih laboratorijev IJS na Brinju.

Radioaktivni izpusti iz Centralnega skladišča vsebujejo le radioaktivni plin 222Rn, ki izhaja iz odpadkov z 226Ra.

Iz rudnika urana in obrata za predelavo uranove rude na Žirovskem vrhu so se med obratovanjem sproščale znatne aktivnosti naravnih radionuklidov iz uranove razpadne vrste: v ozračje 222Rn, v površinske vode pa 238U, 226Ra in 210Pb. Program nadzora okolja je obsegal in še obsega predvsem meritve radona in radioaktivnosti tekočinskih vzorcev in navedenih radionuklidov.
Vse meritve radionuklidov v okolju izvajajo pooblaščeni izvajalci, ki imajo akreditirane laboratorije (IJS in ZVD).
Meritve radioaktivnih izpustov pa izvajajo lastni laboratoriji v jedrskih in sevalnih objektih.

Vrste nadzora radioaktivnosti