Podatki o radioaktivnosti okolja in obsevanosti prebivalstva

Letna poročila o radioaktivnosti v okolju na območju Slovenije in v okolici nadzorovanih objektov

Podatki o radioaktivnosti v okolju v Sloveniji se za vsako koledarsko leto zberejo, uredijo in ovrednotijo v poročilih in to za vsak program nadzora, nacionalni in obratovalni posebej. Podatki so zbrani v letnem poročilu za vsak program monitoringa posebej. V končno poročilo se navedejo mersko ovrednotene vrednosti koncentracij skupaj s podatki o vzorcu (datum vzorčenja, količina vzorca, količina padavin in podobno).
Rezultate meritev spremlja komentar, ki pojasnjuje skladnost ali neskladnost z meritvami iz preteklega obdobja, iz bližnjih lokacij vzorčenja, pojavljanje povišanih koncentracij v različnih vzorcih na istih lokacijah in podobno. Komentar lahko vključuje tudi primerjavo z vrednostmi svetovnega povprečja (poročila UNSCEAR) ali primerjavo vrednosti iz nacionalnih monitoringov iz sosednjih in drugih evropskih držav. Komentar pojasnjuje odstopanje od pričakovanih vrednosti, bodisi zaradi sistematske napake vzorčenja ali merjena bodisi zaradi dejanskih vzrokov, zakaj je prišlo do nepričakovanih sprememb rezultatov.

Poročila o radioaktivnosti v RS:
Poročila Nuklearne elektrarne Krško:
Nadzor radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško v letu 2021

Arhiv poročil


Poročila RR TRIGA:
Meritve radioaktivnosti v okolici Reaktorskega centra IJS v letu 2021

Arhiv poročil


Poročila CSRAO:
Nadzor radioaktivnosti Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju v letu 2021
Poročila RUŽV:
Nadzor radioaktivnosti okolja Rudnika urana Žirovski vrh v letu 2021

Letno poročilo URSJV:

Povzema v svojem 3. poglavju »Radioaktivnost v okolju« bistvene ugotovitve, pridobljene na osnovi rezultatov monitoringa v nacionalni mreži in v programih obratovalnega nadzora objektov.
Kratka, razširjena in angleška letna poročila URJV se nahajajo na portalu OPSI (Odprti podatki Slovenije).

Letno poročilo o obsevanosti prebivalstva v Sloveniji (URSVS)

Na osnovi merskih podatkov o radioaktivnosti iz nacionalne nadzorne mreže se za najbolj izpostavljeno skupino prebivalstva oceni efektivna doza in sicer za odraslega posameznika in otrok različnih starostnih skupin (dojenčki, otroci 7-12 let).
Letno poročilo URSVS zajema tudi rezultate sistematičnega nadzora radona v bivalnem in delovnem okolju. Program tega nadzora obsega zlasti meritve v šolah in vrtcih ter v drugih zaprtih prostorih, kjer je pričakovati povečane koncentracije radona (podzemni delovni prostori, starejše zgradbe, zgradbe na terenih s povišano radioaktivnostjo, zgradbe iz materiala s povečano vsebnostjo radija).

Poročila URSVS:
Poročilo o obsevanosti prebivalcev Slovenije v letu 2021

Arhiv poročil

Poročanje podatkov v evropsko mrežo (REM, EURDEP)

Kot članica EU je Slovenija obvezana poročati v skladu s 36. členom Pogodbe EURATOM o rezultatih monitoringa radioaktivnosti v okolju Evropski komisiji. Podatke iz avtomatskih merilnikov sproti poroča v sistem EURDEP, vzpostavljen v JRC Ispra (Italija). Podatke o meritvah iz nacionalne nadzorne mreže pa pošilja enkrat letno v sistem REM, prav tako v JRC Ispra.
S povezavo v sistem EURDEP je dobila URSJV v sprotni pogled podatkov, ki se zbirajo iz vseh držav EU in še večine drugih. Če bi tak sistem obstajal v času černobilske nesreče 1986, bi lahko pri nas bili sproti obveščeni o širjenju kontaminacije po Evropi. To bi nam omogočalo, da bi lahko bolj učinkovito in hitreje pripravili načrt za izvajanje sanacijskih ukrepov.